Komiteti i Udhëzimeve Etike filloi edhe një herë këtë Simpozium për të nxjerrë më shumë në dritë pyetjet etike në psikoterapi. Ka pasur ngjarje të EAP edhe më parë në këtë drejtim, të tilla si “Etika e Mësimdhënies” në 2006 ose Simpoziumi i 3 vendeve anëtare të EAP në Vjenë, ku u zhvillua një propozim për një seminar mbi Etikën, i cili synonte të prodhonte kornizën e përmbajtjes për seminaret e etikës si një pjesë e trajnimet ne psikoterapi dhe prodhojnë sugjerime se si të zhvillohet një kornizë ligjore kombëtare e cila mund të zbatohet në praktikën e psikoterapisë.