Anëtarësimi në KAP

1.     Anëtarë të KAP-it mund të jenë personat fizikë, arsimimi i të cilëve i përket shkencave humane (psikoterapeutike, mjekësore, psikologjike, sociale, pedagogjike dhe ekuivalente) si edhe personat juridikë, veprimtaria e të cilëve shtrihet në fushat e lartpërmendura.

 

2.     KAP ka tre lloje të anëtarësisë:

a.     Anëtarë me të drejta të plota:

a.1   Profesionistë që kanë përfunduar kualifikimin e plotë në një nga shkollat psikoterapeutike dhe që janë mbajtës të Certifikatës Kosovare për Psikoterapi (CKP) apo Certifikatës Europiane të Psikoterapisë (ECP);

a.2   Profesionistë që kanë të paktën një diplomë master në një nga disiplinat e mësipërme, por që kanë përfunduar të paktën 50% të kualifikimit në psikoterapi dhe janë në proces edukimi në psikoterapi.

b.     Anëtarë me të drejta të pjesshme:

b.1   Individë që kanë të paktën një diplomë master në një nga disiplinat e mësipërme nga një institucion akademk i akredituar në Kosovë dhe Shqipëri, dhe që kanë eksperiencë të pjesshme klinike/psikoterapeutike, por nuk disponojnë CKP-në ose ECP-në;

b.2 Profesionistë të kualifikuar të shëndetit mendor që jetojnë jashtë Kosovës dhe që kanë eksperiencë klinike dhe psikoterapeutike;

b.3 Studentë të nivelit universitar ose master në një nga disiplinat e mësipërme që kanë interes në disiplinën e psikoterapisë.

c.     Anëtarë organizativë:

c.1 Organizata që punojnë në fushën e psikoterapisë dhe që pranojnë „Deklaratën e Strasburgut mbi Psikoterapinë‟ të vitit 1990.

3.     Anëtarët e  KAP-it përkrahin dhe punojnë për çështje të cilat përputhen me qëllimet dhe objektivat e KAP-it. Pranimi në Shoqatë bëhet me kërkesën me shkrim të vetë personit. Emri i tij/saj regjistrohet në Librin e Anëtarëve të Shoqatës.

4.     Të gjitha aplikimet për anëtarësim shqyrtohen nga Komisioni i Anëtarësimit.

5.     Anëtarët e niveleve të ndryshme janë të detyruar të paguajnë nivele të ndryshme kuotash vjetore të anëtarësimit, vlerat e të cilave përcaktohen nga Mbledhja e Përgjithshme.

6.     E drejta e votës :

a.     Anëtarët me të drejta të plota individuale kanë të drejtë të një vote në Mbledhjen e Përgjithshme të Kuvendit.

b.     Anëtarët organizativë kanë të drejtën e një vote në Mbledhjen e Përgjithshme për çdo 10 anëtarë të tyre por jo më shume se 3 vota.

c.     Anëtarët me të drejta të pjesshme mund të marrin pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme si vëzhgues.

d.     Anëtarët me të drejta të pjesshme përfitojnë lehtësira për pjesëmarrje në aktivitetet e organizuara nga KAP.

7.     Çdo anëtar pajiset me kartë anëtarësie në KAP.