Praktika e psikoterapisë është trajtimi gjithëpërfshirës, i vetëdijshëm dhe i planifikuar i shqetësimeve psikosociale, psikosomatike dhe të sjelljes ose gjendjeve të vuajtjeve me metoda shkencore psikoterapeutike, përmes një ndërveprimi midis një ose më shumë personave që trajtohen, dhe një ose më shumë psikoterapistëve, me qëllim lehtësimin qëndrimet shqetësuese për të ndryshuar, dhe për të promovuar maturimin, zhvillimin dhe shëndetin e personit të trajtuar. Kërkon një trainim / edukim të përgjithshëm dhe specifik në psikoterapi.