Mirëqenia Emocionale e Qytetarëve të Kosovarë dhe Evropian / Deklarata e Pozicionit të EAP/ Pozicioni i Psikoterapisë në Evropë

38.2% e qytetarëve në Bashkimin Evropian (200 milion njerëz) vuajnë nga shqetësime emocionale

Këta 200 milion qytetarë tanë meritojnë qasje në Kujdesin Psikoterapeutik të Sigurimit të cilësisë. Ata kanë të drejtë të informohen për trajtimin e zgjedhjes së Psikoterapisë.

Ne bëjmë thirrje për një rregullim të duhur ligjor të Profesionit të Psikoterapisë dhe shërbimeve psikoterapeutike brenda Republikës së Kosovës.

Ne presim që Parlamenti ynë dhe komisioni shëndetësor të ndërmarrin veprime e duhura.

 


Deklarata mbi pozicionin e psikoterapisë në Kosovë

Mirëqenia emocionale e qytetarëve të Kosovës dhe atyre evropianë duhet të sigurohet!

Vlerësohet se, çdo vit, 38.2% e qytetarëve në Bashkimin Evropian (150> 200 milion njerëz) vuajnë nga një çrregullim i shëndetit mendor. Kjo shifër po rritet me shpejtësi (në 2005, ishte 82 milion).

Kjo mbart një kosto të madhe – vjetore dhe afatgjatë – ekonomike dhe sociale, që përfshin mungesën, performancën e dobët, stresin dhe shqetësimin, humbjen e fitimeve, përdorimin e rritur të burimeve shëndetësore, rritjen e aftësisë së kufizuar, pensionin e parakohshëm, si dhe çdo shqetësim emocional që pason dhe privimi nga familja dhe miqtë e pacientëve.

Kriza / recesioni ekonomik i kohëve të fundit gjithashtu ka ndikuar ndjeshëm në shëndetin mendor.

Këto çrregullime mendore përfshijnë çrregullime ankthi (14.0%), pagjumësi (7.0%), depresion të madh (6.9%), çrregullime somatoform (6.3%), varësi të alkoolit dhe ilaçeve (> 4%), AHHD (5%) tek të rinjtë, dhe psikoza (deri në 30%, në varësi të moshës).

Duket se nuk ka ndryshime thelbësore kulturore ose të vendit (përveç abuzimit të substancave dhe prapambetjes mendore). Megjithëse ka rritje të pushimeve të sëmura, pensione të hershme dhe shkalla e trajtimit, nuk ka indikacione konsistente për përmirësime në lidhje me shkallët e ulët të trajtimit, sigurimin e vonuar të trajtimit dhe trajtimin e papërshtatshëm.

Këta 200 milion qytetarë tanë meritojnë qasje në kujdesin psikoterapeutik të siguruar, cilësisht të disponueshëm dhe të shërbimeve. Ata kanë të drejtë të informohen për psikoterapinë si një trajtim efektiv i zgjedhjes, ndonjëherë në lidhje me psikofarmologjinë.

Ne, në SHPK, bëjmë thirrje për rregullim të duhur ligjor të profesionit të psikoterapisë dhe ofrimin më të gjerë të shërbimeve psikoterapeutike brenda Bashkimit Evropian.

Ne presim që Parlamenti dhe Ministria e Shëndetësisë të ndërmarrin një veprim të duhur dhe efektiv//.

Enver Çesko / Kryetar i KAP

Arber Zeka / Sekretari i Përgjithshëm i KAP

Emine Sefarj / Komiteti i Standardeve KAP