Efektiviteti i kostos së psikoterapisë

Përfitimet dhe kursimet nga përdorimi i Psikoterapisë në sistemin e kujdesit shëndetësor, mirëqenien sociale dhe sektorë të tjera:

20% më pak kosto për shërbimet shëndetësore

49% më pak vizita në kujdesin parësor kur klientët përfshihen në psikoterapi (4)

2.52 ditë / person / vit ulje në shkallën e shtrimit në spital (4)

75% klientë preferojnë psikoterapinë ndaj farmakologjisë

Kur dikush është duke përjetuar probleme shëndetësore emocionale ose mendore, zakonisht zvogëlohet aftësia e tyre për të jetuar plotësisht. Kjo do të thotë që ata në jetën e tyre të punës nuk kanë gjasa të jenë në gjendje ta kryejnë punën e tyre në nivelin më të lartë të të cilit ata janë të aftë, dhe detyrat që normalisht mund të përmbushnin në mënyrë efektive u shkaktojnë atyre stres dhe ankth. Efikasiteti i tyre është zvogëluar, aftësia e tyre për t’u lidhur mirë me kolegët mund të ndikohet dhe punëdhënësit e tyre do të vërejnë ndryshime në produktivitetin e tyre. Mund të ketë ditë pune të humbur për shëndetin e tyre të keq dhe ndonjëherë edhe periudha të zgjatura të pushimit nga sëmundja për shkak të problemeve shëndetësore emocionale dhe mendore.

Efekti kumulativ i rreth 38.3% të popullsisë që preket nga problemet e shëndetit emocional dhe mendor.

Psikoterapia është një ndërhyrje efektive për një gamë të gjerë të problemeve të shëndetit mendor të njerëzit e të gjitha moshave; shkalla mesatare e suksesit për rastet e trajtuara sillet nga 65 në 72%.

Në Evropë, vetëm 26% e njerëzve që kanë probleme të shëndetit mendor janë referuar te një specialist i shëndetit mendor.

Njerëzit që përjetojnë çrregullime të personalitetit, gjendje kronike dhe ankth të rëndë ose çrregullime depresioni janë një grup që ka nevojë për psikoterapi, përfshirë psikoterapinë afatgjatë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që njerëz të tillë të marrin mbështetje adekuate. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë kostot e lidhura, për shembull, pushimi i sëmurë, ulja e produktivitetit, emërimet e shpeshta ambulatore dhe vizitat në departamentet e urgjencës spitalore, aftësia e kufizuar e fituar, rriten ndjeshëm.

Ekzistojnë dëshmi të bollshme nga studimet që kthehen pas 40 vjetësh që individë, çifte dhe familje që marrin pjesë në Psikoterapi kanë menaxhim ma të mirë të jetës së tyre në një afat të shkurtër dhe të gjatë se sa 75% e njerëzve që nuk marrin pjesë në Psikoterapi.

Ulja e kostove që lidhen me kujdesin e përgjithshëm shëndetësor të personave që përfitojnë nga psikoterapia

Ekzistojnë gjithashtu prova që njerëzit që përdorin shërbime psikoterapeutike përdorin më pak shërbime mjekësore, përfshirë shërbimet spitalore. Në hulumtimet gjatë një periudhe 30 vjeçare u demonstrua se në 90% të rasteve të anketuara kostoja e kompensimit ishte në të vërtetë më e madhe sesa kostoja e psikoterapisë së dhënë.

Hulumtimet tregojnë se kostot e lidhura me kujdesin e përgjithshëm shëndetësor të një personi që përfitoi psikoterapi u zvogëluan për 17% në krahasim me ata që nuk përdorin psikoterapi. Në rastin e njerëzve që nuk përdorin psikoterapi, shpenzimet e nevojshme për shërbimet shëndetësore u rritën me 12.3% (Chiles, Lambert dhe Hatch 1999, 2002).

Duke krahasuar të dhënat nga periudha para fillimit të psikoterapisë dhe pas përfundimit të saj, Golden vuri në dukje një ulje të shpeshtësisë së vizitave te mjekët e kujdesit parësor ose mjekët e familjes për 49%. Këto rezultate tregojnë gjithashtu se përfshirja e psikoterapisë në procesin e trajtimit të personave që shumë shpesh përdorin kujdes mjekësor zvogëlon shkallën e shtrimit në spital me një mesatare prej 2.52 ditësh për person.

Për të dhënë shembuj financiarë të përfitimeve ekonomike të Psikoterapisë nga një vend, Poloni, një raport i përgatitur nga Instituti i Menaxhimit të Kujdesit Shëndetësor në Varshavë tregon se në Poloni kostot e trajtimit të depresionit arrijnë në 40 milion Euro në vit, dhe kostot e bëra nga Institucioni polak i Sigurimeve Shoqërore në lidhje me këtë depresion arrin në 176 milion Euro në vit. Është e rëndësishme të theksohet se rreth 80% e të gjithë pacientëve me depresion janë njerëz në moshën e aktivitetit më të lartë ekonomik (30-59 vjet). Kostot financiare të raportuara në Poloni janë pasqyruar në çdo vend të BE-së dhe se si te tilla mund të shërbejnë edhe për rastin tona Kosovën.

Si përfundim, është e qartë se ka përfitime dhe kursime nga përdorimi i Psikoterapisë në sistemin e kujdesit shëndetësor, mirëqenien sociale dhe sektorë ose fusha të tjera. Ndërhyrja efektive në fushën e problemeve të shëndetit mendor duhet të përfshijë ndihmë dhe veprim në fazën më të hershme të mundshme, përfshirë psikoterapinë. Për më tepër, objektivat e Psikoterapisë janë më shumë sesa lehtësim i simptomave shqetësuese. Brenda marrëdhënies psikoterapeutike, klienti ka një mundësi të provojë më shumë se kush janë ata, vetë-vetëdije të rritur, një aftësi më të madhe për vetë rregullim dhe një jetë më të kënaqshme.