Shoqata Europiane për Psikoterapi
Anëtare e Këshillit Botëror për Psikoterapi
NGO me status konsultativ në Këshillin e Europës
Web: www.europsyche.org
Zyra Qendrore: Prof. Dr. Alfred Pritz, Schnirrchgasse 9,4′, 4-1030 Vienna
Tel. +43 I 513 17 29, Fax: +43  151226 04, e-mail: eap.headoffice@europsyche.org

DEKLARATA E STRASBURGUT MBI PSIKOTERAPINË E VITIT 1990

Në përputhje me qëllimet e Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH), marrëveshjes së mos-diskriminimit e vlefshme në kuadër të Bashkimit Europian (BE) dhe e destinuar për vendet e Euro Zonës (EEA), dhe parimit të lëvizjes së lirë të individëve dhe shërbimeve, nënshkruesit bien dakord për pikat e mëposhtme:

  1. Psikoterapia është disiplinë shkencore e pavarur, praktika e së cilës përfaqëson një profesion të lirë dhe të pavarur.
  2. Trainimi në psikoterapi zhvillohet në një nivel të përparuar, të kualifikuar dhe shkencor.
  3. Shumëllojshmëria e metodave psikoterapeutike sigurohet dhe garantohet.
  4. Një trainim i plotë psikoterapeutik përfshin teori, përvojën personale dhe praktikë nën supervizim. Përmes këtij cikli të plotë trainimi përfitohen njohuri të mjaftueshme mbi procese të ndryshme psikoterapeutike.
  5. Aksesi ndaj trainimit bëhet nëpërmjet marrjes së një sërë kualifikimesh paraprake, veçanërisht në shkencat humane dhe sociale.

 

Strasburg, 21 Tetor, 1990

Unë, ………………………………..(emri mbiemri në shkronja kapitale) jam person i autorizuar i ………………………………………………. (emri organizatës) dhe siguroj se kjo organizatë mbështet plotësisht deklaratën e Strasburgut mbi psikoterapinë.


Nënshkrimi:

Data:

 

Shkarko Deklaraten